kezdőlap oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. tőkebefektetési tevékenységének célcsoportja elsődlegesen azok a kis- és középvállalkozások, amelyek

 • jogi személyiséggel rendelkeznek (Kft., Rt.)
 • termelő tevékenységet végeznek
 • fejlesztő célú beruházást hajtanak végre
 • működésükkel a régió gazdasági potenciáljára pozitívan hatnak.

A Nyugat-Pannon ZRt. középtávra, üzleti alapon szerez az adott társaságban tulajdoni részesedést készpénzes tőkeemelés formájában, ezt követően pedig tulajdonosi kölcsönnel járul hozzá az adott beruházás vagy fejlesztés társfinanszírozásához.

A Nyugat-Pannon ZRt. befektetői tevékenysége leginkább a kockázati tőkefinanszírozáshoz hasonlítható, vagyis olyan, nagy növekedési potenciállal rendelkező, elsősorban innovatív ágazatban működő vállalkozásokban szerez tulajdoni részesedést átmeneti időtartamra, mely vállalkozások növekedése a forráshiány korlátaiba ütközik. A kockázati tőkebefektető az általa vállalt – a szokásosnál nagyobb – kockázatért magasabb hozamot vár el, mely hozam bizonytalan, a befektetés viszonylagos biztonságát a tőkebefektető az irányításba való beleszólása adja.
Cégünk tevékenysége elsősorban abban tér el a kockázati tőke társaságokétól, hogy a Nyugat-Pannon ZRt. a vállalkozásba történő befektetés pillanatában külön szerződésben rögzíti a kiszállás feltételeit A Nyugat – Pannon ZRt. az adott tevékenység operatív irányításába nem folyik bele, ugyanakkor befektetési kockázatának mérséklése érdekében amennyiben tőkerészesedése nem éri el a 25 +1 %-ot, a társasági szerződésben rögzítésre kerül a szavazati jogok ennek megfelelő eltérítése, illetve bizonyos esetekben az ellenőrző befolyás biztosítása.

A Nyugat - Pannon ZRt. a befektetési portfoliójába tartozó azon partnerek számára ahol a regionális fejlesztési társaság többségi tulajdonlással bír, a tőkebefektetéssel párhuzamosan igény esetén tulajdonosi hitelt nyújt.

A Nyugat-Pannon ZRt. tőkebefektetői tevékenységét általánosan az alábbi feltételek mellett végzi:

 • egy társaságba történő befektetés összvolumene max. 100 millió Ft.
 • befektetés maximális időtartama 5 év
 • tagállami referenciaráta + 400 bázispont (4%) p.a. minimális hozamelvárás
 • minősített kisebbségi részesedés
 • saját erő biztosítása
 • megfelelő fedezet

A befektetési kérelem - szöveges és számszaki üzleti terv - az alábbi mellékleteket kell, hogy tartalmazza:

 • társasági szerződés, alapító okirat
 • aláírási címpéldány
 • cégbírósági bejegyző végzés
 • 7 napnál nem régebbi cégkivonat
 • működő cég esetén az előző 3 év komplett mérlegbeszámolója
 • tárgyévi státusz adatok (főkönyvi kivonat ill. abból készült időszaki mérleg és eredménykimutatás)
 • a fejlesztéssel / beruházással kapcsolatos dokumentáció (tervek, költségvetés, szerződések, engedélyek)
 • friss köztartozás igazolás
 • fedezetekre vonatkozó okmányok (ingatlan fedezet esetén 3 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés, 7 napnál nem régebbi tulajdoni lappal)

A tulajdonosi kölcsön nyújtás megfelelő fedezettség biztosítása esetén történhet. A biztosíték igény az ügylet egyedi kockázatától függ, szintje azonban általánosan a hitelintézetek által megkövetelt mérték alatti.

Az elfogadható fedezetek:

 • Dologi biztosítékok, azaz jelzálogjog, kézizálogjog, opció, a Társaságra átruházható forgatmánnyal ellátott közraktárjegy, óvadék.
 • Személyi biztosítékok, azaz egyszerű és készfizető kezesség, váltókezesség, bankgarancia.
 • Egyéb fedezetek, azaz engedményezés, hitelbiztosítás, fedezet nyújtására specializálódott cégek kötelezettségvállalásai.

A Nyugat - Pannon ZRt. befektetési döntéseit - az ügylet jellegétől, nagyságrendjétől függően – 3-4 hét alatt meghozza. A pozitív döntést követően hárompillérű szerződésrendszer kerül megkötésre: egyfelől a Szindikátusi Szerződés, mely rögzíti a társtulajdonosok együttműködésének kereteit, az ügylet felajánlott biztosítéki rendszerét, a tőkebefektetés időtartamát, a kiszállás módját, feltételeit. Ezen szerződés mellett megkötésre kerül egy Tulajdonosi Kölcsönszerződés, valamint egy Üzletrész-visszavásárlási szerződés, mely a társtulajdonos vételi kötelezettségét, illetve a vételárat rögzíti a kiszállás időpontjára. A kölcsön-és biztosítéki szerződések közjegyzői okirat formájában kerülnek megkötésre.

A szerződések megkötését ill. hatályba lépését követően a Nyugat - Pannon ZRt. befektetése összegét – a projekt jellegétől függő ütemezésben - a vállalkozás rendelkezésére bocsátja.

A Nyugat-Pannon ZRt. vállalkozáserősítő szerepkörének szélesítése érdekében dolgozta ki e konstrukciót. Így azon vállalkozásokkal is kapcsolatot tud létesíteni melyek betéti társaságként vagy egyéni vállalkozásként működnek, illetőleg melyek nem kívánják, hogy a Nyugat-Pannon ZRt. tulajdonosként jelenjen meg a gazdasági társaságban. A konstrukció lényege, hogy a partner által kiválasztott gépet vagy egyéb nagy értékű tárgyi eszközt a kialkudott vételáron a Nyugat – Pannon ZRt. vásárolja meg, majd pedig árrést érvényesítve, 3-5 éves futamidejű nagykereskedelmi ügylet keretében a partnernek eladja. Az induló részlet minimum a bruttó érték 25 %-a, a vételár részletek negyedévente esedékesek. Hozamelvárás: minimum a mindenkori jegybanki alapkamat + 2 %.

Az ügylet fedezete elsősorban a vásárolt eszköz, ezen túlmenően esetleges további fedezetigény az ügyfélminősítés eredményének függvénye. Az adásvételi és jelzálogszerződés minden esetben közjegyzői okiratba foglalásra kerül.

Társaságunk folyamatosan részt vesz a régió és a megyék és újabban a kistérségek Területfejlesztési Tanácsainak munkájában.

A területfejlesztés intézményrendszerét és az önkormányzatokat érintő legfontosabb tevékenységeink:

 • Városi vagy kistérségi fejlesztési programok kidolgozása. A társaság részt vesz egy-egy kistérség fejlesztési programjának pénzügyi megalapozásában, illetve speciális fejlesztési célprogramok szakmai előkészítésében.
 • Társaságunk tőkével és tanácsadási, szakmai tevékenységével aktívan támogatja a kistérségi társulások, tanácsok munkaszervezeteinek létrehozását, melyre az elmúlt két év során pozitív visszajelzések érkeztek és sikeres együttműködések voltak tapasztalhatók. A Nyugat-Pannon ZRt. a kistérségi munkaszervezet (KHT) létrehozásához 1-2 MFt tőkebiztosításával járul hozzá és a továbbiakban vállalja a kistérségi projektek, pályázatok menedzsmentjében való aktív közreműködést.
 • Projekt menedzselés. A társaság tőkerészesedést vállal az ipari parkot előkészítő társaság létrehozásában, azzal a szándékkal, hogy a későbbiekben saját üzleti tevékenységüket, szolgáltatásaikat is hasznosítani kívánják e fejlesztésekben.
 • Forrásközvetítés. (hosszú lejáratú hitel, befektetés, állami kedvezmények, pályázatok, kedvezményes EU-s források – PHARE – bevonása)
 • Területfejlesztési tanácsok munkájába való bekapcsolódás (megyei, regionális).

vissza a lap tetejére